Хяналтын систем алдаа оношилгооны талаар онлайн хэлэлцүүлэг зохион байгуул