Металл assayab glulah гаргаж авах тэжээлийн эх үүсвэр нь ямар ч чийгшүүлэгч