Агрегат нөлөөллийн таларх хурдны замын инженерийн тэмдэглэл